Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
DEN MATEK 8. 5. 2017. Využijte slevu 30 % na polštáře při zadání slevového kódu MA17TK v košíku. Zbývá 1 dní 20 h 18 min.
Menu

Obchodní podmínky pro spotřebitele v České republice
Verze platná od 5. 2. 2017

obchodní společnosti
T-shock, s.r.o.
se sídlem Cejl 40/107, 602 00 Brno
identifikační číslo: 276 85 951
zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Brně, oddíl C, vložka 51899
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
www.t-shock.eu, www.megatricka.cz, www.vyrobaodznaku.cz, www.reknitotrickem.cz

Obsah

 1. Úvodní ustanovení
 2. Uživatelský účet
 3. Pravidla přístupu a provozu webových stránek T-shock
 4. Uzavření kupní smlouvy
 5. Kupní cena zboží a platební podmínky
 6. Odstoupení od kupní slmlouvy
 7. Zrušení objednávky
 8. Přeprava o dodání zboží – dodací podmínky
 9. Práva z vadného plnění (reklamace)
 10. Další práva a povinnosti smluvních stran
 11. Ochrana osobních údajů
 12. Závěrečná ustanovení

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky”) obchodní společnosti T-shock, s.r.o., se sídlem Cejl 40/107, 602 00 Brno, IČ: 276 85 951, zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 51899 (dále jen „prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník”) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva”) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „spotřebitel” nebo „zákazník”) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.t-shock.eu, www.megatricka.cz, www.vyrobaodznaku.cz, www.reknitotrickem.cz (dále jen „webová stránka T-shock”), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu”). Tyto obchodní podmínky se vztahují jen na spotřebitele, tj. jen na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, není právnickou osobou ani osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené zpravidla prostřednictvím komunikace na dálku (webové rozhraní).
 4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Pro kupní smlouvu, která již byla uzavřena, platí obchodní podmínky, které byly platné a účinné v době, kdy k uzavření smlouvy došlo.
 5. Odesláním objednávky spotřebitel vyslovuje souhlas s těmito Obchodními podmínkami a jejich součástmi (zejm. s reklamačním řádem, podmínkami provozu a přístupu a s ceníkem poštovného) a potvrzuje, že se se zněním uvedených dokumentů a s cenami zboží dostatečně seznámil, a rozumí jim.

II. Uživatelský účet

 1. Na základě registrace spotřebitele provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet”). Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží a vidí zde také stav vyřizování svých objednávek. Webové rozhraní umožňuje provádět objednávání zboží i bez registrace.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu, aby nedošlo k jeho zneužití.
 4. Spotřebitel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy spotřebitel svůj uživatelský účet déle než 3 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 6. Spotřebitel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. Pravidla přístupu a provozu webových stránek T-shock

 1. Pravidla a podmínky, která musí být spotřebitelem při tvorbě návrhů potisků na webových stránkách Prodávajícího dodržována a pravidla chování těchto stránkách, týkající se zejména ochrany práv třetích osob, jsou upraveny Pravidly a podmínkami provozu a přístupu, která jsou nedílnou součástí těchto obchodních podmínek pro spotřebitele.

IV. Uzavření kupní smlouvy

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající si ve zvláštních případech vyhrazuje právo navrhnout změnu kupní smlouvy nebo od kupní smlouvy odstoupit (v případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím).
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží, případné náklady za vrácení zboží jsou ve výši základní služby dle aktuálního ceníku České pošty. Ceny zboží jsou uvedeny v českých korunách a jsou včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Pro konkrétní kupní smlouvu jsou platné ceny, které jsou platné v okamžiku odeslání objednávky spotřebitelem. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek (např. pokud jde o množstevní slevy).
 3. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky (odkaz na ceník) a na Slovensko (odkaz na ceník). Cena doručování do jiných zemí se řídí samostatným ceníkem nebo prodávající o ceně informuje dodatečně, přímo v kontextu dané transakce. V takovém případě má zákazník možnost objednávku zrušit, z důvodu nesouhlasu s cenou za doručení do jiných zemí než ČR a Slovensko.
 4. Pro objednání zboží vyplní spotřebitel objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu – objednávku. Objednávkový formulář obsahuje zejména:
  1. informace o objednávaném zboží, počtu kusů, barvě, velikosti, materiálu, potisku,
  2. jméno a příjmení spotřebitele, jeho kontaktní údaje, včetně adresy pro doručení a telefonního a emailového kontaktu pro komunikaci prodávajícího se spotřebitelem,
  3. způsobu úhrady kupní ceny zboží (platební metoda),
  4. údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka”).
 5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání informací do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně potvrdí obdržení objednávky kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího”) - potvrzení je zasíláno jako automatická odpověď a nevylučuje postup podle odstavce VII.2. Automatické potvrzení objednávky obsahuje odkaz na aktuální znění obchodních podmínek ke stažení.
 6. Objednávku, která neobsahuje výše specifikované náležitosti, je Prodávající oprávněn odmítnou nebo vrátit spotřebiteli k doplnění (s přiměřenou lhůtou). Marné uplynutí lhůty poskytnuté k doplnění má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy odeslána.
 7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné písemné potvrzení objednávky.
 8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

V. Kupní cena zboží a platební podmínky

 1. Kupní cena zboží (s výjimkou Dárkového poukazu) je tvořena ze dvou prvků, a to z pevně stanovené ceny podkladu, na který má být vytvořen potisk (kupř. tričko, hrnek) a dále z pohyblivé ceny potisku, která je ovlivněna velikostí popř. četností navrhovaných potisků na vybraném podkladu. Cenu potisku dále ovlivňuje použitá technologie.
 2. Kupní cena Dárkového poukazu je pevně stanovena.
 3. Výslednou cenu každého produktu samostatně a všech produktů celkem může spotřebitel sledovat přímo při vytváření objednávky.
 4. Celková cena objednávky zahrnuje DPH, veškeré výdaje prodávajícího spojené s balením zboží, jeho označením, doložení všech příslušných dokladů, přepravních dokladů a ceny dopravy zboží na místo určené kupujícím jako místo dodání.
 5. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  1. v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Cejl 40/107, 602 00 Brno;
  2. v hotovosti nebo na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce (zejména adresa bydliště, nebo zaměstnání spotřebitele, nebo vybrané výdejní místo);
  3. bezhotovostně prostřednictvím služby PayPal; jako identifikátor platby uvede spotřebitel číslo objednávky; platba musí být provedena do tří (3) dnů od odeslání objednávky.
  4. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2300227038/2010, vedený u společnosti Fio Bank (dále jen „účet prodávajícího”); jako identifikátor platby uvede spotřebitel číslo objednávky; platba musí být provedena do tří (3) dnů od uzavření kupní smlouvy.
  5. bezhotovostní platba kartou při dokončení objednávky na webové stránce dodavatele, platba musí být provedena do tří (3) dnů od uzavření kupní smlouvy.
  6. držitel Dárkového poukazu může k úhradě k úhradě celé nebo části objednávky použít tento poukaz v jeho nominální hodnotě. Je-li hodnota objednávky menší než je celková hodnota poukazu, nelze zbývající část vyplatit ani použít při dalším nákupu. Je-li celková kupní cena objednávky vyšší než částka na použitém poukazu, zbývající hodnotu poukazu může zákazník uhradit kterýmkoliv z výše uvedených způsobů úhrady. K úhradě jedné objednávky lze použít jen jeden Dárkový poukaz.
 6. Pro objednávky s hodnotou nad 2000 Kč může prodávající požadovat úhradu zálohy předem, obvyklá výše zálohy je 30 % hodnoty objednávky.
 7. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do tří (3) pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.
 8. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen platbu identifikovat uvedením variabilního symbolu platby (který je uveden v objednávce) a uhradit kupní cenu do pěti pracovních dnů od odeslání objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 9. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. IV.7), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 10. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 11. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu doručí prodávající kupujícímu při převzetí zboží.
 12. Kupující nabude vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny.

VI. Odstoupení od kupní slmlouvy

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které
  1. bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
  2. se dodává v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (zejm. spodní prádlo)
 2. Prodávající si vyhrazuje právo rozhodnout o tom, že v individuálních případech odstoupení od kupní smlouvy o dodávce zboží dle bodu VI.1.a. a VI.1.b. bude akceptovat.
 3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. VI.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@t-shock.eu.
 4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. VI.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Lhůta čtrnácti (14) dnů je stanovena, aby se spotřebitel mohl dostatečně obeznámit se zbožím, které si nemohl osobně vyzkoušet. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. VI.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to prioritně stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal (leda by kupující souhlasil s jiným způsobem). Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.
 5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží (mezi jeho koupí a doručením zpět prodávajícímu) je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

VII. Zrušení objednávky

 1. V případě zboží upraveného dle přání zákazníka, může spotřebitel odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu – resp. zrušit ji, pouze v případě, že zboží ještě není vyrobeno, resp. není upraveno dle přání zákazníka. Zrušení lze provést buď telefonicky na čísle +420 545 217 769 nebo e-mailem na adrese info@t-shock.eu. V ostatních případech prodejce řeší tyto případy individuálně a vyhrazuje si právo o způsobu řešení s konečnou platností rozhodnout.
 2. Pokud bude objednávka zrušena ze strany Prodávajícího (zejm. z důvodu nedostupnosti potřebného zboží – podkladu pro potisk), bude spotřebitel na tuto skutečnost upozorněn emailovou zprávou, na adresu, kterou uvedl ve své objednávce nebo v registraci, případně telefonicky, na čísle, které uvedl ve své objednávce nebo registraci. V tomto případě bude následovat domluva mezi smluvními stranami ohledně dalšího postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení celé objednávky apod.).
 3. Pokud si kupující neodebere objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky (akceptované prodávajícím), nese ke své tíži vzniklé náklady s výrobou a doručením tohoto zboží (především náklady na materiál, výrobní náklady, dopravné, skladné apod.). Tím není dotčeno právo spotřebitele zboží nepřevzít z důvodu rozporu s kupní smlouvou dle ujednání o Právech z vadného plnění čl. IX.
 4. Zboží, které si spotřebitel neodebral ani po 3 týdnech od prvního informování ze strany prodávajícího, že je zboží k vyzvednutí, může prodávající dle svého uvážení dále využít, zejména jej může darovat nebo prodat třetím osobám, a to i za předpokladu, že při vytvoření produktu v tvořiči původní kupující využil svoje vlastní grafické podklady. Neodebráním objednaného zboží poskytuje spotřebitel prodávajícímu bezúplatnou licenci pro použití díla na neodebraném produktu. Tímto ustanovením není dotčeno právo Prodávajícího vymáhat na původním spotřebiteli náklady vztahující se k neodebrané objednávce (zejména náklady na koupi podkladu k potisku, náklady na potisk, náklady na neúspěšný pokus o doručení).
 5. Spotřebitel bere na vědomí, že pokud zboží vrácené spotřebitelem bude poškozeno, opotřebeno čí částečně opotřebeno či potřebováno, vzniká prodávajícímu vůči spotřebiteli nárok na náhradu škody, která tímto prodávajícímu vznikla. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 6. Je-li vráceno zboží v původním stavu, za výše uvedených podmínek, zejm., výluk týkajících se možnosti odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dní, zavazuje se prodávající převzít zboží a vrátit kupní cenu.

VIII. Přeprava o dodání zboží – dodací podmínky

 1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady prodávajícího, které musí vynaložit navíc, v důsledku opakovaného doručování zboží, resp. náklady prodávajícího spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 5. Dodací lhůta objednaného zboží je zpravidla 3 až 7 dnů od objednání. Doba dodání konkrétního produktu se může lišit, je oznámena při vytváření objednávky. Může být dále upřesněna v průběhu zpracování objednávky, v takovém případě je prodávající povinen informovat kupujícího bez zbytečného odkladu.
 6. V případě objednání pouze Dárkového poukazu je tento dodán okamžitě poté, co je uzavřena objednávka. Spotřebitel si jej sám vytiskne. (Dárkový poukaz lze použít pro nákup zboží až po připsání jeho úhrady na bankovní účet Prodávajícího.)
 7. Délka předpokládané doby do expedice Objednávky je zobrazena při vytváření objednávky na webových stránkách Prodávajícího, dle konkrétního zvoleného podkladu. Doba doručení expedované zásilky k zákazníkovi je pak závislá na zvoleném doručovateli, spotřebitel může aktuální stav svojí objednávky sledovat ve svém uživatelském účtu.
 8. Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli Prodávajícího, kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče Prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v čl. VIII.5 těchto obchodních podmínek, si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovémto případě se Prodávající zavazuje neprodleně informovat Spotřebitele o změně termínu doručení zboží.
 9. Objednané zboží bude zasláno na adresu doručení přepravcem podle výběru zákazníka, nebo připraveno k osobnímu odběru prostřednictvím odběrného místa.
 10. Objednaný Dárkový poukaz si vytiskne spotřebitel sám na svoje náklady.
 11. K ceně objednávky bude připočteno poštovné pro zásilky s místem dodání v rámci České republiky a mimo Českou republiku ve výši určené v sekci Možnosti nákupu.
 12. Zaslání zboží do ostatních zemí bude řešeno individuálně a Prodávající si v těchto případech vyhrazuje právo požadovat úhradu zboží i poštovného předem.
 13. K veškerému zakoupenému zboží je vždy přiložen daňový doklad, který slouží zároveň jako dodací a záruční list.
 14. Daňový doklad k Dárkovému poukazu je zaslán spotřebiteli na jím uvedenou e-mailovou adresu. V případě úhrady Poukazu dobírkou je daňový doklad v zásilce pro spotřebitele.
 15. Okamžikem převzetí zboží spotřebitelem přechází na něho odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.
 16. Okamžikem uzavření objednávky, jejímž obsahem je Dárkový poukaz (při dokončení objednávky si spotřebitel vytiskne Dárkový poukaz), přechází na spotřebitele odpovědnost za neoprávněné použití unikátního kódu Poukazu.

IX. Práva z vadného plnění (reklamace)

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Dále prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal, platí zejména, že:
  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly (zejména pokud jde o velikost, barvu, kvalitu a motiv potisku), a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Ustanovení uvedená v čl. IX.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu z důvodu vady, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebené zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn v reklamačním řízení uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 5. Práva z vadného plnění (reklamace) uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
 6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

X. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

XI. Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Prodávající prohlašuje, že je zapsán v Registru zpracování osobních údajů, který vede Úřad na ochranu osobních údajů, pod číslem 00032598.
 3. Spotřebitel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje”).
 4. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 5. Spotřebitel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 6. Zpracováním osobních údajů spotřebitele může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Spotřebitel již nyní souhlasí s tím, že Prodávající bude jeho osobní údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem a registrací, tedy údaje uvedené v registračním a objednávkovém formuláři sdělovat přepravcům či zpracovatelům plateb za účelem kontaktování spotřebitele doručovatelem, a to při respektování platných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
 7. Spotřebitel souhlasí s tím, že Prodávající bude jeho osobní údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem a registrací, tedy údaje uvedené v registračním a objednávkovém formuláři zpracovávat pro marketingové a obchodní účely a za tímto účelem je může zpřístupnit (nikoli komerčně poskytnout) třetím subjektům spolupracujícím s prodávajícím na zajištění marketingových akcí, toto vše při respektování platných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
 8. Spotřebitel dává svou registrací na webových stránkách T-shock a/nebo učiněním objednávky souhlas s právem Prodávajícího použít jím poskytnuté údaje pro účely marketingu v rámci společnosti T-shock, s. r. o., pro účely vývoje a zlepšení služeb poskytovaných zákazníkům, kdy zejména souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu spotřebitele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu spotřebitele.
 9. Na základě kontaktních údajů poskytnutých při registraci a/nebo při objednávce může být spotřebitel kontaktován Prodávajícím za účelem poskytování informací o produktech, službách nebo novinkách, a to prostřednictvím e-mailové nebo SMS komunikace.
 10. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 11. Spotřebitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 12. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. XI.6) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího s ohledem na účel zpracování informací nebo v rozporu se zákonem, spotřebitel je oprávněn:
  1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 13. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. V takovém případě má Prodávající právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na její poskytnutí.
 14. Svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může Kupující kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info@t-shock.eu nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky na čísle +420 545 217 769.
 15. Spotřebitel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem a místo sudiště je Brno. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 3. Kupní smlouva je archivována prodávajícím elektronicky (v podobě objednávky).
 4. Prodávající umožňuje Kupujícímu odstoupit od smlouvy prostřednictvím vzorového formulář zde.
 5. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na webových stránkách T-shock. Novější obchodní podmínky ruší obchodní podmínky vydané dříve. Právní vztahy založené na základě těchto obchodních podmínek se posuzují vždy podle obchodních podmínek platných v době vzniku právního vztahu. Obchodní podmínky platné pro dřívější období lze na vyžádání zaslat e-mailem.
 6. Společnost T-shock, s. r. o. obchoduje pouze na základě těchto obchodních podmínek. Jakákoli jejich změna musí být učiněna písemně a strana T-shock, s. r. o. s ní musí výslovně souhlasit.
 7. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Cejl 107, 602 00 Brno, adresa elektronické pošty info@t-shock.eu, telefon 545 217 769, 773 500 245.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem zveřejnění: 5. 2. 2017

Obchodní podmínky platné a účinné v předchozím období si můžete vyžádat na e-mailu: info@t-shock.eu