Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
DEN DĚTÍ 1. 6. 2017! Využijte slevu 30 % na dětská body a trička při zadání slevového kódu TD30ET v košíku. Zbývá 2 dní 18 h 34 min.
Menu

Pravidla a podmínky spolupráce (program "e-shop")

I. Základní ustanovení a definice pojmů

 1. Tato pravidla a podmínky spolupráce partnerského programu "e-shop" upravují vztah (práva a povinnosti) mezi účastníkem Partnerského programu "e-shop" (dále jen "Partner") a společností T-shock, s. r. o., se sídlem Brno, Cejl 40/107, PSČ 602 00, IČ: 276 85 951, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 51899 (dále jen "Provozovatel"), která provozuje partnerský program spolupráce "e-shop" (dále jen "Partnerský program").
 2. Pro účely těchto pravidel a podmínek spolupráce se rozumí:
  • účastníkem Partnerského programu nebo Partnerem, fyzická osoba, fyzická osoba-podnikatel nebo právnická osoba, která je registrována v Partnerském programu "e-shop", splňuje předpoklady uvedené v odstavci 1.3 a 1.4 těchto pravidel a podmínek spolupráce a která je za Partnera Provozovatelem přijata a uznána;
  • webovými stránkami Provozovatele, stránky www.t-shock.eu;
  • realizovanou objednávkou, objednávka, na základě níž došlo k uzavření kupní smlouvy mezi Provozovatelem a zákazníkem, která následně zanikla splněním, tj. objednané zboží bylo řádně Provozovatelem dodáno a zprostředkovaným zákazníkem uhrazeno;
  • zákazníkem, zákazník, který navštíví modul elektronického obchodu e-shop Partnera a uzavře s Provozovatelem kupní smlouvu, která následně zanikne splněním.
  • grafickými prvky, zejména obrázky, fotografie, kresby, symboly, znaky, podobizny, slova, včetně osobních jmen a přezdívek, písmena, číslice, nápisy, názvy, texty, notové a jiné zápisy, a všechny jejich kombinace.
 3. Partnerem se mohou stát fyzické osoby starší 18 let, fyzické osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění nebo právnické osoby, které mají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, jsou vlastníky nebo uživateli webových stránek a zároveň mají aktivní plně registrovaný uživatelský účet na webových stránkách Provozovatele.
 4. Partnerem se nemohou stát zaměstnanci provozovatele a osoby, kterým byla Provozovatelem zrušena registrace.

II. Obsah spolupráce

 1. Partner vytváří návrhy potisku produktů, které jsou prostřednictvím modulu elektronického obchodu e-shop poskytovaného Provozovatelem nabízeny ke koupi. Při prodeji takového produktu vzniká obchodní vztah mezi zákazníkem a Provozovatelem. Provozovatel zajišťuje platební servis, výrobu, distribuci a eventuální reklamace.
 2. Modul e-shopu je začlenitelný do webových stránek Partnera. Vzhled e-shopu může být upraven Partnerem podle jeho potřeb a možností.
 3. Na základě realizované objednávky vzniká Partnerovi nárok na provizi, kterou Provozovatel připočte na účet Partnera.
 4. Provozovatel na svých webových stránkách poskytuje informace o uskutečněných nákupech a výši provize. Z hlediska hospodárnosti není Provozovatel povinen poskytovat statistiky uskutečněných nákupů jiným způsobem než online přes systém Partnerského programu. Na žádost Partnera je možné poskytovat informace o uskutečněných nákupech a výši provize písemně prostřednictvím České pošty, náklady na tento způsob informování Partnera je však Provozovatel oprávněn strhnout z Partnerovi provize.

III. Podmínky spolupráce

 1. Partnerský účet je v základní verzi veden zcela zdarma bez jakýchkoliv poplatků.
 2. Modul e-shopu v základní verzi obsahuje reklamní prostor Provozovatele, zobrazování tohoto reklamního prostoru nesmí být narušeno zásahem Partnera. Modul e-shop bez reklamy může být zřízen na základě požadavku Partnera za úplatu, nebo v rámci individuálně sjednaných podmínek.
 3. Partner je oprávněn používat moduly e-shop na více než jednom webu.
 4. V souvislosti s Partnerským programem nesmí být používány metody, které jsou v rozporu se zákonem a nebo etickými pravidly obecně platnými na Internetu, jako je např. rozesílání nevyžádané elektronické pošty a SMS zpráv, pozměňování obsahu cizích stránek a nebo porušování jejich pravidel a další nezákonné a nebo neetické způsoby.
 5. E-shop nesmí být umístěn na stránky obsahující
  • výzvy k násilí, terorismu, rasismu a nenávisti;
  • podporu nebo propagaci jakéhokoli hnutí potlačujícího lidská práva;
  • porušování autorských práv, práv k ochranným známkách či jakéhokoli jiného práva duševního vlastnictví;
  • viry, spyware, adware či jakékoli jiné destruktivní či škodící software či části kódu;
  • jiný obsah odporující zákonům České republiky a Evropských společenství.
 6. Partner nesmí propagovat Provozovatele, jeho produkty a jeho webové stránky způsobem, který by odporoval dobrým mravům a poškozoval dobré jméno společnosti Provozovatele, například lživým tvrzením o nabízených produktech nebo prostřednictvím pop-up a pop-under oken.
 7. Provozovatel si vyhrazuje právo kontrolovat obsah stránek a umístění modulů e-shop a v případě zjištění porušení povinnosti stanovené odstavcem 3.5 a 3.6 těchto pravidel a podmínek spolupráce je Provozovatel oprávněn odejmout veškerý zisk z Partnerského programu z účtu Partnera, u kterého bylo toto porušení zjištěno.
 8. Partner souhlasí s tím, že Provozovatel může používat jeho jméno a logo jako referenci v marketingových materiálech a na webových stránkách.

IV. Registrace

 1. Registrace do Partnerského programu na webových stránkách Provozovatele je pro Partnera bezplatná.
 2. Provozovatel může registraci zamítnout bez udání důvodu.
 3. Po zaregistrování do programu spolupráce získá Partner přístup k modulu e-shop připravenému pro účely spolupráce.
 4. Všechny údaje zapsané při registraci musí být pravdivé a Partner je zodpovědný za jejich správný zápis. Partner je povinen udržovat ve svém partnerském profilu aktuální informace, zejména adresy webových stránek, kde jsou umístěny moduly e-shop, svoji poštovní a e-mailovou adresu, telefonní číslo, bankovní spojení. V případě změn těchto informací má Partner povinnost uvést informace ve svém partnerském profilu do souladu se skutečností.
 5. Registrací Partner výslovně a bez výhrad souhlasí s těmito pravidly a podmínkami spolupráce programu "e-shop".

V. Autorská práva a další práva duševního vlastnictví

 1. Provozovatel má na svých webových stránkách databázi grafických prvků, které může Partner využívat při návrzích produktů. Jakákoli další manipulace s grafickými prvky Provozovatele mimo webové stránky Provozovatele a jeho partnerů, zejména jakékoli další publikování nebo šíření těchto prvků bez písemného souhlasu Provozovatele je zakázáno.
 2. Partner může při návrzích produktů využívat i své vlastní grafické prvky, fotografie a obrázky, které nahraje na server T-shock.
 3. Využívání grafických prvků, fotografií a jiných obrázků, které nejsou vlastním výtvorem Partnera a ani nejsou převzaty z databáze Provozovatele je možné využívat pouze se souhlasem jejich autora, nebo jen, pokud jsou volně užitelné.
 4. Partner je plně odpovědný za grafické prvky, fotografie, obrázky, nápisy a texty, které bude nahrávat na server T-shock a jichž bude využívat při tvorbě návrhů potisku produktů. Partner zároveň prohlašuje, že žádné z jím na server T-shock nahraných, grafických prvků neohrožují ani neporušují autorská práva, práva k ochranným známkám či jiným právům na označení a právům duševního vlastnictví a že nejsou v rozporu s jinými právy třetích osob. Tato práva nesmí být ohrožena a porušena ani v souvislosti s tiskem a prodejem takto Partnerem vytvořených návrhů produktů.
 5. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli přímé či nepřímé škody Partnera, které mu vzniknou v důsledku porušení povinností uvedených v odstavci 5.4 těchto pravidel a podmínek spolupráce, v souvislosti se zapojením do Programu spolupráce "e-shop".
 6. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za jakékoli přímé či nepřímé škody třetích osob, které vzniknou v důsledku porušení povinností Partnera uvedených v odstavci 5.4 těchto pravidel a podmínek spolupráce.
 7. Grafické prvky, které bude Partner nahrávat na server T-shock a ze kterých bude tvořit návrhy potisků produktů, nesmí být v rozporu se zákony České republiky a s morálními a etickými pravidly uznávanými civilizovanou a demokratickou společností. Nesmí obsahovat zejména:
  • pornografickou tématiku;
  • symboly hnutí potlačujících lidská práva, zejména fašismu, nacismu a komunismu;
  • výzvy k násilí, nenávisti, rasové a jiné diskriminaci;
  • výzvy k terorismu, ozbrojeným konfliktům a válkám;
  • prvky obsahující jakékoli náboženské symboly v nevhodných, urážlivých a hanobících modifikacích a v nevhodných, urážlivých a hanobících situacích;
  • prvky obsahující jakékoli státní symboly, jak České republiky, tak i jakéhokoli jiného státu v nevhodných, urážlivých a hanobících modifikacích a v nevhodných, urážlivých a hanobících situacích;
  • ochranné známky a obchodní firmy, ledaže by s tím jejich majitelé vyjádřili souhlas;
  • díla chráněná podle autorského zákona, ledaže by s tím jejich majitelé vyjádřili souhlas.
 8. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli kontrolovat grafické prvky, které Partner nahraje na server T-shock a obsah webových stránek Partnera, na kterých je umístěn modul elektronického obchodu e-shop a v případě zjištění porušení povinnosti stanovené odstavcem 5.4 a 5.7 těchto pravidel a podmínek spolupráce je Provozovatel oprávněn odejmout veškerý zisk z Partnerského programu z účtu Partnera, u kterého bylo toto porušení zjištěno.
 9. Partner dává Provozovateli právo užití jím vytvořených a poskytnutých grafických návrhů pro vytisknutí a prodej produktů prodaných přes e-shop Partnera.
 10. Provozovatel je oprávněn užívat grafické prvky Partnera nahrané na server T-shock a také Partnerem vytvořené návrhy potisků produktů, a to i pro marketingové a reklamní účely. Pro prodejní a komerční účely jsou Provozovatel a jiní partneři Provozovatele oprávněni užít grafické prvky Partnera, jež jsou jeho vlastním výtvorem a návrhy potisků produktů, jež vytvořil Partner, pouze po jeho předchozím souhlasu, ledaže by šlo o situaci uvedenou v odstavci 5.9 těchto pravidel a podmínek spolupráce.

VI. Vznik nároku na provizi a její výše

 1. Nárok na provizi vzniká na základě realizované objednávky zákazníka, který si objedná zboží přes modul elektronického obchodu e-shop Partnera.
 2. Výši provize si Partner nastavuje samostatně pro každý produkt. Při realizované objednávce může být provize snížena na základě aktuálních množstevních slev.
 3. Výše provize bude stanovena výhradně na základě záznamů vedených Provozovatelem, žádné jiné způsoby měření či statistiky nebudou Provozovatelem uznávány a nebudou mít žádný účinek na výši provize.
 4. Provize se nevyplácí za pouhou návštěvu webových stránek Provozovatele přes web Partnera.
 5. Provize Partnera nemusí být vyplacena v případě, že nákup zákazníka byl z jakýchkoliv důvodů stornován a zákazníkovi byly peníze vráceny.

VII. Výplata provizí

 1. Provize jsou vypláceny čtvrtletně, pokud dosáhnou minimální částky 1 000 Kč.
 2. Hodnota provize k výplatě se sčítá ze všech partnerských programů T-shock, kterých se Partner účastní.
 3. Provize bude Provozovatelem uhrazena bankovním převodem na účet Partnera.
 4. Partner s živnostenským listem a právnická osoba budou požádáni o podpis Smlouvy o obchodním zastoupení.
 5. Partner, fyzická osoba bez živnostenského listu bude požádán o podpis Partnerské smlouvy o spolupráci.
 6. Partner je povinen zdanit provizi z partnerského programu dle platného Zákona o daních z příjmů. Pokud není partner plátcem DPH, bude mu vyplacena provize snížená o částku DPH stanovenou zákonem k aktuálnímu datu.
 7. Na žádost Partnera může být provize vyplacena i v jiné měně než CZK. Výdaje spojené s výplatou provize v jiné měně než Kč (CZK) budou však odečteny z provize Partnera.
 8. Jakékoli pochybnosti či nároky spojené s výplatou a výší provizí je Partner povinen uplatnit u Provozovatele nejpozději do 30-ti dnů ode dne provedení příslušné výplaty provize, a to písemnou formou e-mailem. Neuplatněním nároku v takto stanovené lhůtě nebo nedodržením písemné formy Partnerovy nároky zanikají.

VIII. Práva a povinnosti Provozovatele

 1. Provozovatel je oprávněn kdykoli měnit tyto pravidla a podmínky spolupráce, princip odměn a jejich výši a další dodatky. V případě takto učiněné změny je však povinen o tom Partnera informovat nejméně 5 dní před provedením těchto změn, a to prostřednictvím e-mailu. Pokud Partner nebude souhlasit s provedenými změnami, partnerský vztah mezi Provozovatelem a Partnerem bude ukončen podle článku 11 těchto pravidel a podmínek spolupráce.
 2. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu stránek www.t-shock.eu. Provozovatel dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody, za jakékoli ztráty dat, zisků či příjmů vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním webových stránek Provozovatele a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti. Provozovatel nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování stránek www.t-shock.eu a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a/nebo nemožnosti využívání jejich obsahu. Provozovatel neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na stránkách www.t-shock.eu a na webových stránkách Partnera, kde má umístěný modul elektronického obchodu e-shop.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli ukončit členství s Partnerem, který poruší ustanovení těchto pravidel a podmínek spolupráce, a to kdykoli po zjištění porušení pravidel bez nároku na proplacení jakékoli finanční částky vyloučenému Partnerovi za Partnerský program, a to v souladu s článkem 11 těchto pravidel a podmínek spolupráce.
 4. Provozovatel se zavazuje, že přebírá odpovědnost za celý zákaznický servis: potvrzení objednávky, dodání objednaného zboží, převzetí plateb a eventuální reklamace.
 5. Provozovatel se zavazuje, že svému Partnerovi zajistí přístup na server, kde bude moci online sledovat výsledky svojí kampaně a také výši své aktuální provize podle odstavce 2.4 těchto pravidel a podmínek spolupráce.

IX. Práva a povinnosti Partnera

 1. Partneři mají právo kdykoli a bez nutnosti uvádět důvod zrušit svou účast na Partnerském programu, a to bez jakýchkoliv následků či povinností, podle článku 11 těchto pravidel a podmínek spolupráce.
 2. Partner má právo na řádnou výplatu provizí v souladu s články 6 a 7 těchto pravidel a podmínek spolupráce.
 3. Partner se zavazuje umístit odkaz na e-shop viditelně na hlavní stránku svého webu, stejně jako přiměřeným způsobem propagovat svůj vlastní web, kde je e-shop umístěn.
 4. Uvádí-li Partner na svém webu informace o Provozovateli, nesmí zde být informace, které by vrhaly špatné světlo na Provozovatele, jeho produkty či jeho cenovou politiku.
 5. Partner se zavazuje dodržovat tato Pravidla a podmínky spolupráce a bere na vědomí, že v případě jejich porušení mu může být ze strany Provozovatele jeho registrace do Partnerského programu zrušena a on tak z tohoto programu může být vyloučen.

X. Práva Provozovatele spojená s registrací a obchodní sdělení

 1. Partner dává svou registrací na www.t-shock.eu souhlas s právem Provozovatele použít jím poskytnuté údaje pro účely marketingu v rámci společnosti T-shock, s. r. o., pro účely vývoje a zlepšení služeb poskytovaných Partnerům a pro použití marketingových účelů dalších partnerů Provozovatele, tj. třetích osob, za předpokladu, že nabízené služby budou komunikovány pod společnou hlavičkou T-shock, s. r. o. a tohoto partnera.
 2. Na základě při registraci poskytnutých kontaktních údajů může být Partner kontaktován společností T-shock s.r.o. ze účelem poskytování informací o produktech, službách nebo novinkách, a to prostřednictvím e-mailové nebo SMS komunikace.

XI. Podmínky odstoupení od Programu spolupráce

 1. Spolupráce v Partnerském programu se uzavírá na dobu neurčitou. Může ji zrušit, jak Provozovatel, tak Partner doručením návrhu na zrušení spolupráce druhé straně, a to písemně prostřednictvím e-mailu. Doručením odstupujícího e-mailu druhé straně je vztah vyplývající z Partnerského programu mezi Provozovatelem a Partnerem ukončen.
 2. Při porušení těchto Pravidel spolupráce ze strany Partnera může Provozovatel zrušit účet bez náhrady či výplaty získané provize.
 3. Pokud Partner odstoupí od Programu spolupráce má nárok na výplatu získané provize, avšak jen pokud její výše dosahuje ke dni doručení odstupujícího e-mailu Provozovateli alespoň částku 300 Kč.

XII. Ochrana osobních údajů

 1. Prodávající prohlašuje, že je zapsán v Registru zpracování osobních údajů, který vede Úřad na ochranu osobních údajů pod č. 00032598.
 2. Partner souhlasí s tím, že Provozovatel bude jeho osobní údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem a registrací, tedy údaje uvedené v registračním formuláři zpracovávat pro marketingové a obchodní účely a za tímto účelem je může zpřístupnit třetím subjektům spolupracujícím s prodávajícím na zajištění marketingových akcí, podle ustanovení odstavce 10.1 těchto pravidel a podmínek spolupráce, toto vše při respektování platných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.
 3. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů může Partner kdykoliv odvolat, a to tak že zašle e-mailovou zprávu na adresu partner@t-shock.eu nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky na čísle +420 545 217 769.

XIII. Závěrečná ustanovení

 1. Účast v Partnerskému programu je vyjádřením souhlasu s těmito Pravidly a podmínkami spolupráce.
 2. Pokud by jednotlivá ustanovení těchto pravidel a podmínek byla neplatná nebo se neplatnými stala, zůstávají ostatní ustanovení těchto pravidel a podmínek platná.
 3. Obchodní vztahy mezi Provozovatelem a Partnerem se řídí právním řádem České republiky.

(Tyto pravidla a podmínky spolupráce programu "e-shop" jsou platné a účinné ke dni: 19. duben 2016.)